Privacy verklaring wastedrop

In deze privacyverklaring beschrijven we hoe XIMMIO BV, de persoonsgegevens verwerken in verband met de levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers met onderhoud en beheerssoftwarepakket, evenals het verstrekken van toegangsbadges in opdracht van de dienst Milieu van de gemeente en intercommunale. 

Welk type gegevens we gebruiken en wat we daarmee doen, hangt af van de relatie die we met u hebben. Het is daarom mogelijk dat sommige delen van deze Privacyverklaring niet relevant voor u zijn of dat meerdere delen van deze Verklaring op u van toepassing zijn. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze klanten en gebruikers, en streven ernaar om persoonsgegevens op een veilige en transparante manier te verwerken, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2. Verwerkingsdoeleinden

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden met betrekking tot de levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers, onderhoud en beheerssoftwarepakketten, evenals het verstrekken van toegangsbadges: 

 • Het beheren en uitvoeren van contractuele verplichtingen met betrekking tot de levering, plaatsing en afwerking van ondergrondse afvalcontainers, onderhoud en beheerssoftwarepakketten, en toegangsbadges. 
 • Het verstrekken van de benodigde informatie en communicatie met betrekking tot de genoemde diensten. 
 • Het bieden van klantenservice en ondersteuning. 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en regelgeving. 

3. Verwerkte persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken:

 • Naam, adres, contactgegevens en andere identificatiegegevens van de klant of gebruiker. 
 • Gegevens met betrekking tot de ondergrondse afvalcontainers, zoals locatie, aantal kg afval en serienummer. 
 • Gegevens met betrekking tot het onderhoud en de beheerssoftware, zoals technische specificaties en systeeminformatie. 
 • Gegevens met betrekking tot de toegangsbadges, zoals het toegewezen identificatienummer. 
 • Eventuele andere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de genoemde doeleinden. 

4. Rechtsgrondslag van de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een of meer van de volgende rechtsgrondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om stappen te ondernemen op verzoek van de betrokkene vóór het sluiten van een overeenkomst.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn.

5. Ontvangers van persoonsgegevens

Wij kunnen persoonsgegevens delen met de volgende ontvangers, voor zover noodzakelijk voor de genoemde doeleinden:

 • De gemeente en afvalintercommunale in wiens opdracht wij werken. 
 • Medewerkers of vertegenwoordigers van ons bedrijf/organisatie die betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten. 
 • Externe dienstverleners die namens ons optreden en diensten verlenen, zoals onderhoudstechnici of softwareleveranciers. 
 • Wettelijke autoriteiten of andere derde partijen wanneer dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om de rechten en eigendommen van ons bedrijf/organisatie te beschermen. 

6. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor de uitvoering van de genoemde doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. gestaan is.

7. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of wijziging. We zorgen ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot persoonsgegevens en dat er interne beleidslijnen en procedures zijn om de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens te waarborgen. 

8. Rechten van betrokkenen

Als betrokkenen hebben individuen bepaalde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en bezwaar. Indien u gebruik wilt maken van deze rechten of u hebt een klacht, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder verstrekte contactgegevens, of rechtstreeks via de bevoegde gemeenten of afvalintercommunale. Ook heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. 

9. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u uw privacy rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met onze Functionaris voor gegevensbescherming opnemen via: 

We raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat deze mogelijk wordt bijgewerkt om veranderingen in onze diensten of wettelijke vereisten weer te geven.

Wij werken met én voor

Technische support

Heeft u als gebruiker van onze producten een vraag of wilt u een issue melden? Neem contact op met onze support medewerkers:

buildings